1229039903815868

Na samym początku wypada napisać kilka słów o tym czym są ubezpieczenia LIFE, czyli na życie i w jaki sposób mogą mieć zastosowanie przy transakcjach leasingowych.

Ubezpieczenie na życie, to taki rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Jego śmierć w określonych okolicznościach jest tzw. wypadkiem ubezpieczeniowym powodującym konieczność wypłaty odszkodowania w kwocie wskazanej w polisie.
Ubezpieczenia na życie zwykle zawiera się na czas określony tzn. np. na 30 lat lub do ukończenia 75 roku życia. Zdecydowanie rzadziej można spotkać na rynku ubezpieczenia na życie zawarte na czas nieokreślony.

W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych, w ubezpieczeniach na życie można otrzymać kilka świadczeń wypłaconych na okoliczność tego samego wypadku ubezpieczeniowego. W praktyce oznacza to, iż można mieć nieograniczoną liczbę polis na życie i w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej z każdej z nich otrzymać świadczenie. Dla porównania, sytuacja taka nie może mieć miejsca w przypadku ubezpieczeń majątkowych, kiedy to każdemu wypadkowi ubezpieczeniowemu może przysługiwać wypłata świadczenia tylko i wyłącznie z jednej polisy ( nawet w przypadku, gdy tych polis ubezpieczony posiadał kilka).

Postawmy pytanie: co dzieje się z umową leasingową w sytuacji, kiedy w trakcie jej trwania umiera leasingobiorca ? Czy ona rozwiązuje się automatycznie ? Najczęściej tak, wynika to z zapisów większości umów leasingowych. Skoro umowa uległa rozwiązaniu należy ją „rozliczyć” i obowiązek ten ciąży na spadkobiercach.
Jakie są możliwości ?
1. Wygaszenie umowy poprzez zwrot przedmiotu leasingu, który zostaje następnie sprzedany, a ewentualna nadwyżka między częścią kapitałową rat pozostałych do zapłaty, a sumą uzyskaną ze sprzedaży zostaje zwrócona spadkobiercom ( zasila tzw. masę spadkową). W przypadku gdy suma ta nie pokrywa wskazanej powyżej różnicy obowiązek dopłaty ciąży na spadkobiercach.
2. Wygaszenie umowy i wykup przedmiotu po cenie rynkowej. Ważnym jest, że spadkobiercom nie przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po cenach preferencyjnych ( np. 1 %). Prawo takie przysługuje tylko leasingobiorcy.
3. Kontynuacja umowy – może to mieć miejsce wtedy, kiedy np. spadkobiercy decydują się na kontynuację działalności prowadzonej przez zmarłego leasingobiorcę. W takim przypadku firma leasingowa podpisuje z nowym właścicielem stosowny aneks i umowa obowiązuje w niezmienionej formie nadal.
Jeżeli śmierć leasingobiorcy ma związek ze szkodą całkowitą, wtedy zachodzą okoliczności opisane w artykule dotyczącym ubezpieczeń GAP.

Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość, jest nią ubezpieczenie LIFE. Działa ono w taki sposób, że: na wypadek śmierci leasingobiorcy z wyłączeniem takich okoliczności jak np: samobójstwo, świadomy udział w aktach przemocy i terroru; ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty związane z zakończeniem umowy leasingu, a przedmiot leasingu już bez jakichkolwiek obciążeń wchodzi do tzw. masy spadkowej.

Ubezpieczenia LIFE są oferowane praktycznie przez wszystkie firmy leasingowe, co więcej niejednokrotnie obniżają cenę leasingu, gdyż w przypadku gdy leasingobiorca korzysta z takiego ubezpieczenia ryzyko samej transakcji ulega również obniżeniu.

Innym rozwiązaniem w tej sytuacji może być zwiększenie sumy ubezpieczenia w już posiadanej polisie na życie. Powiedzmy mamy polisę na 200 tysięcy złotych, bierzemy w leasing auto za 100 tysięcy złotych, to sumę ubezpieczenia w swojej dotychczasowej polisie podnosimy do kwoty 300 tysięcy złotych. Pytanie, oczywiście co w danej sytuacji będzie tańsze. Różnie to może wyglądać, ale zarówno jedno rozwiązanie jak i drugie jest dobre.

Jeżeli nie mamy w ogóle polisy na życie, a planujemy transakcję leasingową, to ja doradzam swoim Klientom, aby udali się do dobrej firmy ubezpieczeniowej i tam wykupili sobie polisę na życie. Ma ona tę zaletę, że będzie chroniła przyszłych spadkobierców przed wieloma sytuacjami np. związanymi prowadzeniem działalności gospodarczej, życiem rodzinnym, nie tylko na okoliczność niezapłaconych rat leasingowych.

W mojej ocenie każdy człowiek: tzn. przedsiębiorca, ojciec, mąż, żona, matka potrzebuje takiego ubezpieczenia, po to, aby po swojej niespodziewanej śmierci nie pozostawić najbliższych z problemami finansowymi.

K.K.