1229039903815868

 

Od pewnego czasu w transakcjach leasingowych modnym stało się ubezpieczenie ochrony prawnej. W niektórych firmach jest ono dobrowolne, w innych obowiązkowe, wkalkulowane w cenę oferty. Oczywiście, co do szczegółów tzw. ogólne warunki ubezpieczeń mogą się różnić w poszczególnych firmach leasingowych, ale ogólną ideę tego ubezpieczenia przedstawiam Państwu poniżej.

A. Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej ?

Jest to takie ubezpieczenie, które gwarantuje nam, że w przypadku zaistnienia konieczności ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci nam pomoc prawną niezbędną w celu ochrony naszych interesów w związku z zawarciem umowy leasingu, a dotyczącej bezpośrednio przedmiotu leasingu tzn. maszyny lub urządzenia i jego używania, oraz pojazdu, jego używania i uczestnictwa w ruchu drogowym.

B. Na czym polega organizacja pomocy prawnej ?

Na samym początku na pewno od udzielenia porady prawnej, omówieniu zaistniałego problemu, a następnie udzieleniu informacji o zastosowaniu przepisów prawa ( porada telefoniczna lub sporządzenie opinii prawnej), a także wskazaniu właściwości rzeczowej i miejscowej sądów. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pism ( pozwów, odpowiedzi na pozwy i wszelkich innych pism procesowych), Jeżeli zajdzie konieczność dochodzenia roszczeń przed sądami ubezpieczyciel opłaci usługi adwokata oraz koszty postępowania sądowego tzn. koszty tzw. sądowe, koszty sporządzenia ekspertyz, opinii biegłych, koszty uczestnictwa świadków w procesie itp.

C. Kiedy ma zastosowanie ubezpieczenie ochrony prawnej ?

  1. Dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych np. komis sprzedał nam kradzione auto;
  2. Dochodzenie odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów dotyczących: sprzedaży, gwarancji, rękojmi, bądź serwisu przedmiotu leasingu np. nowy samochód, który zakupiliśmy od dealera spadł w trakcie transportu z lawety i posiada wady ukryte, które ujawniły się w trakcie eksploatacji, a dealer nie chce pokryć kosztów naprawy;
  3. Ochrony w przypadku podejrzenia o popełnienie przez leasingobiorcę przestępstwa lub wykroczenia;
  4. W sprawach o zatrzymanie prawa jazdy bądź dowodu rejestracyjnego.

D. Czego nie obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej ?

  1. Spraw nie mających związku z umową leasingu, ani z przedmiotem leasingu;
  2. Spraw dotyczących życia prywatnego leasingobiorcy;
  3. Przypadków w których koszty ochrony prawnej pokryte są z innego ubezpieczenia,
  4. Spraw skierowanych przez leasingobiorcę przeciwko leasingodawcy w związku z zawartą umową leasingu. Oznacza to, że ochrona prawna ma zastosowanie tylko w stosunku do tzw. osób trzecich, czyli niebędących stroną umowy leasingowej.

Istotnym jest również to, że ubezpieczenie posiada swoją górną granicę kwotową. Kształtuje się ona różnie: od 20 do 50 tysięcy złotych w zależności od firmy leasingowej i wariantu ubezpieczenia.

Można oczywiście dyskutować nad tym, czy takie ubezpieczenie jest potrzebne. Biorąc pod uwagę ilość różnego rodzaju oszustw, które mają miejsce w przestrzeni gospodarczej myślę, że posiadanie takiego dodatkowego zabezpieczenia jest rzeczą dobrą. Zwracałabym uwagę na oferty, które posiadają takie ubezpieczenie niejako w standardzie. Niekiedy jest tak, że takie oferty są tańsze od ofert które posiadają to ubezpieczenie w wariancie „dobrowolne – dodatkowo płatne”.

K.K.